skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict, cooperation and change: The political economy of trade and trade policy

Kitson, Michael ; Michie, Jonathan

Review of International Political Economy, 01 December 1995, Vol.2(4), p.632-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-2290 ; E-ISSN: 1466-4526 ; DOI: 10.1080/09692299508434336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter to the Editor

Rothlisberger, Marcel ; Kitson, Michael

The Art Bulletin, 01 June 1960, Vol.42(2), p.168-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3079 ; E-ISSN: 1559-6478 ; DOI: 10.1080/00043079.1960.11409089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...