skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Systems and the Historical Roots of Global Gaps in Democracy

Dilli, Selin

Economic History of Developing Regions, 02 January 2016, Vol.31(1), pp.82-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-0389 ; E-ISSN: 2078-0389 ; DOI: 10.1080/20780389.2015.1109440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and good governance in the Black Sea region

Altmann, Franz-Lothar ; Deimel, Johanna ; Schmidt, Armando Garcia

Southeast European and Black Sea Studies, 01 September 2010, Vol.10(3), pp.303-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3857 ; E-ISSN: 1743-9639 ; DOI: 10.1080/14683857.2010.503641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trinidad and Tobago General Elections 2007: One-Party Dominance and Lessons for the Long View

Meighoo, Kirk

The Round Table, 01 February 2009, Vol.98(400), pp.17-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358530802598460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dilli, Selin
  2. Meighoo, Kirk
  3. Deimel, Johanna
  4. Schmidt, Armando
  5. Altmann, Franz-Lothar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...