skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metal Budgets for Forested Catchments in Europe—Pb, Cd, Hg, Cu and Zn

Bringmark, Lage ; Lundin, Lars ; Augustaitis, Algirdas ; Beudert, Burkhard ; Dieffenbach-Fries, Helga ; Dirnböck, Thomas ; Grabner, Maria-Theresia ; Hutchins, Mike ; Kram, Pavel ; Lyulko, Iraida ; Ruoho-Airola, Tuija ; Vana, Milan

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(4), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1502-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Water and Sediment from Gully Pots

Karlsson, Kristin ; Viklander, Maria

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2008, Vol.188(1-4), pp.271-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-007-9543-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bringmark, Lage
  2. Beudert, B
  3. Beudert, Burkhard
  4. Augustaitis, Algirdas
  5. Grabner, Maria-Theresia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...