skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoGenT++: an extensive and extensible data environment for computational genomics

Goldovsky, Leon ; Janssen, Paul ; Ahrén, Dag ; Audit, Benjamin ; Cases, Ildefonso ; Darzentas, Nikos ; Enright, Anton J ; López-Bigas, Núria ; Peregrin-Alvarez, José M ; Smith, Mike ; Tsoka, Sophia ; Kunin, Victor ; Ouzounis, Christos A

Bioinformatics (Oxford, England), 01 October 2005, Vol.21(19), pp.3806-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 16216832 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...