skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study of carbides in the Ti–Cr–C system

Haglöf, F. ; Kaplan, B. ; Norgren, S. ; Blomqvist, A. ; Selleby, M.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12358-12370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03810-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Open Access  (1)
  2. DiVA - Academic Archive Online  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haglöf, F
  2. Haglöf, Fredrik
  3. Norgren, Susanne
  4. Norgren, S
  5. Kaplan, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...