skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution characteristics and ecological risk evaluation in surface sediments of dammed Jinshan lake

Zhou, Xiao-Hong ; Liu, Long-Mei ; Chen, Xi ; Chen, Zhi-Gang ; Zhang, Jin-Ping ; Li, Yi-Min ; Liu, Biao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4127-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639085 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Xi
  2. Ye, Xingguo
  3. Lin, Zhishan
  4. Yan, Y.
  5. Lv, Dongwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...