skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensemble Recommendations via Thompson Sampling : an Experimental Study within e-Commerce

Brodén, Björn ; Hammar, Mikael ; Nilsson, Bengt J. ; Paraschakis, Dimitris

Proceeding IUI '18 23rd International Conference on Intelligent User Interfaces;, pp.19-29

ISBN: 9781450349451 ; DOI: 10.1145/3172944.3172967

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Computing in Personal Informatics: Key Design Considerations

Ohlin, Fredrik ; Olsson, Carl

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces, 18 March 2015, pp.263-274

ISBN: 9781450333061 ; ISBN: 1450333060 ; DOI: 10.1145/2678025.2701378

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...