skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Dialnet xóa Tất cả các phiên bản SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index, 2016, Vol. 5, N. 4

Loukanova, Roussanka;

ADCAIJ : Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal, 2016, Vol.5(4), p.II

E-ISSN: 22552863 ; DOI: 10.14201/ADCAIJ201654

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Module-based quality system functionality evaluation in production logistics

Khabbazi, Mahmood ; Wikander, Jan ; Onori, Mauro ; Maffei, Antonio ; Chen, De-Jiu

Journal of Industrial Engineering and Management, 2016, Vol.9(2), pp.310-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20138423 ; DOI: 10.3926/jiem.1509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, De-Jiu
  2. Maffei, Antonio
  3. Wikander, Jan
  4. Khabbazi, Mahmood
  5. Mahmood Reza, Khabbazi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...