skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigeneidad, descolonización y la paradoja del desarrollismo extractivista en el Estado Plurinacional de Bolivia: Indigeneity, decolonization and the paradox of extractive development in the Plurinational State of Bolivia

Lalander, Rickard; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2017, Vol. 8(1), pp. 47-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-9389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol. 4(1), pp. 5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm from pheromone primed brown trout (S<em>almo trutta</em> L.) produce more larvae

Hellström, Gustav ; Prestegaard, Tore ; Dannewitz, Johan ; Olsén, Håkan; Olsén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

Fish Physiology & Biochemistry, 2013, Vol. 39(3), pp. 471-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1742 ; DOI: 10.1007/s10695-012-9712-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Geografi

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and Rurality in Europe: Economy, Environment and Institutions in Contemporary Rural Europe

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-9-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Aquaculture in Northern Europe

Bonow, Madeleine ; Olsén, Håkan ; Svanberg, Ingvar; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Biologi

ISSN: 1403-5111 ; ISBN: 978-91-87843-62-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Governance of the Baltic Sea

Gilek, Michael ; Karlsson, Mikael ; Linke, Sebastian ; Smolarz, Katarzyna; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

ISSN: 2212-6260 ; ISBN: 978-3-319-27005-0 ; ISBN: 978-3-319-27006-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-27006-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granjeras del Mar: Luchas y Sueños en Coliumo

Gallardo Fernández, Gloria L. ; Saunders, Fred ; Ávila, Marcela ; Isakson, Alberto ; Greco, Iván ; Moscoso, Patricia ; Rodríguez, Daniel ; Gallardo Fernández, Gloria L.; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

ISBN: 978-956-398-319-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genus och företagande

Bonow, Madeleine ; Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum

ISSN: 0044-0477 ; ISBN: 978-91-982150-2-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (6)
  2. Bài báo  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Swedish  (2)
  3. Spanish  (2)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...