skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gameful Experience Questionnaire (GAMEFULQUEST): an instrument for measuring the perceived gamefulness of system use

Högberg, Johan ; Hamari, Juho ; Wästlund, Erik

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2019, Vol.29(3), pp.619-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1007/s11257-019-09223-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik

The Computer Games Journal, 2018, Vol.7(3), pp.153-172 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2052-773X ; DOI: 10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...