skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnography and international relations: situating recent trends, debates and limitations from an interdisciplinary perspective

Montsion, Jean

The Journal of Chinese Sociology, 2018, Vol.5(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2198-2635 ; DOI: 10.1186/s40711-018-0079-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The militarization of cattle raiding in South Sudan: how a traditional practice became a tool for political violence

Wild, Hannah ; Jok, Jok ; Patel, Ronak

Journal of International Humanitarian Action, 2018, Vol.3(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2364-3412 ; E-ISSN: 2364-3404 ; DOI: 10.1186/s41018-018-0030-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting relief to marginalised minorities: the response to cyclone Komen in 2015 in Myanmar

Desportes, Isabelle

Journal of International Humanitarian Action, 2019, Vol.4(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2364-3412 ; E-ISSN: 2364-3404 ; DOI: 10.1186/s41018-019-0053-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jok, Jok Madut
  2. Ronak Patel
  3. Hannah Wild
  4. Leijten, Jos
  5. Montsion, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...