skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of artificial aging on the microstructure and hardness of an Al–Zn–Mg–Zr alloy processed by equal-channel angular pressing

Gubicza, Jenő ; Lábár, János ; Lendvai, János ; Chinh, Nguyen

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10918-10928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03646-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic assessment of the Ni–Te system

Arvhult, Carl-Magnus ; Guéneau, Christine ; Gossé, Stéphane ; Selleby, Malin

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11304-11319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03689-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DFT modelling of the edge dislocation in 4H-SiC

Łażewski, J. ; Jochym, P. ; Piekarz, P. ; Sternik, M. ; Parlinski, K. ; Cholewiński, J. ; Dłużewski, P. ; Krukowski, S.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10737-10745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03630-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study of carbides in the Ti–Cr–C system

Haglöf, F. ; Kaplan, B. ; Norgren, S. ; Blomqvist, A. ; Selleby, M.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12358-12370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03810-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper/graphene composites: a review

Hidalgo-Manrique, Paloma ; Lei, Xianzhang ; Xu, Ruoyu ; Zhou, Mingyu ; Kinloch, Ian ; Young, Robert

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12236-12289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03703-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of quenching conditions on texture and mechanical properties of ultra-high-strength steels

Esterl, Raphael ; Sonnleitner, Markus ; Weißensteiner, Irmgard ; Hartl, Karin ; Schnitzer, Ronald

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12875-12886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03787-z

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical insight into plasma deposition of laccase bio-coating formation

Malinowski, Szymon ; Jaroszyńska-Wolińska, Justyna ; Herbert, P.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10746-10763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03641-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selleby, Malin
  2. Selleby, M
  3. Jaroszyńska-Wolińska, Justyna
  4. Gossé, Stéphane
  5. Xu, Ruoyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...