skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological—waste as resource, with a focus on food waste

Wong, Ming-Hung ; Ok, Yong-Sik ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(8), pp.7071-7073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6078-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of nitrogen losses through nitrous oxide from abattoir wastewater-irrigated soils

Matheyarasu, Raghupathi ; Seshadri, Balaji ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(22), pp.22633-22646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-7438-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...