skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymerization of acrylonitrile catalyzed by lanthanide-sodium alkoxide clusters Ln 2 (OCH 2 CH 2 NMe 2 ) 12 (OH) 2 Na 8 [Ln=Yb (1), Nd (2) and Sm (3)]

Cao, Yang ; Li, JunMei ; Wang, YaoRong ; Yao, YingMing ; Shen, Qi

Chinese Science Bulletin, 2011, Vol.56(26), pp.2780-2784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/s11434-011-4652-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of carbon-bridged bis(phenolate) lanthanum alkoxides and their catalytic behavior for the polymerization of L -lactide

Li, BaoXia ; Qi, RuiPeng ; Yao, YingMing ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chinese Science Bulletin, 2012, Vol.57(34), pp.4442-4447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/s11434-012-5330-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and photoluminescence of aluminum N -aryloxo functionalized β -ketoiminate complexes

Feng, Tao ; Peng, HongMei ; Yao, YingMing ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Cheng, YanXiang

Chinese Science Bulletin, 2011, Vol.56(14), pp.1471-1475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/s11434-011-4458-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shen, Qi
  2. Yao, Y.M.
  3. Yao , Yingming
  4. Shen , Qi
  5. Yao, YingMing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...