skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Portuguese xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Portuguese Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-29592-8 ; E-ISBN: 978-3-642-29593-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29593-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rehm, Georg
  2. Uszkoreit, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...