skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data Mining in Crystallography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Mining in Crystallography

Hofmann, D. W. M. ;Kuleshova, Liudmila N.;; Hofmann, D. W. M (Editor) ; Kuleshova, Liudmila N (Editor)

Structure and Bonding

ISBN: 9783642047589 ; ISBN: 3642047580 ; E-ISBN: 9783642047596 ; E-ISBN: 3642047599 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04759-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Discreet Charm of Protein Binding Sites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Discreet Charm of Protein Binding Sites

Yariv, Joseph

ISBN: 978-3-319-24994-0 ; E-ISBN: 978-3-319-24996-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24996-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Polyoxometalate Chemistry for Nano-Composite Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyoxometalate Chemistry for Nano-Composite Design

Yamase, Toshihiro ; Pope, Michael T; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Nanostructure Science and Technology,

ISBN: 9780306479335 ; ISBN: 0306479338 ; DOI: 10.1007/b105365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuleshova, Liudmila N.
  2. Hofmann, D. W. M
  3. Pope, Michael T
  4. Hofmann, Detlef W. M
  5. Apostolakis, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...