skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
MatLink: Enhanced Matrix Visualization for Analyzing Social Networks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatLink: Enhanced Matrix Visualization for Analyzing Social Networks

Fekete, Jean-Daniel

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2007: 11th IFIP TC 13 International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, September 10-14, 2007, Proceedings, Part II, pp.288-302

ISBN: 9783540747994 ; ISBN: 3540747990 ; E-ISBN: 9783540748007 ; E-ISBN: 3540748008 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74800-7_24

Toàn văn sẵn có

2
The Value of Information Visualization
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of Information Visualization

Fekete, Jean-Daniel ; van Wijk, Jarke J ; Stasko, John T ; North, Chris

Lecture Notes in Computer Science, Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives, pp.1-18

ISBN: 9783540709558 ; ISBN: 354070955X ; E-ISBN: 9783540709565 ; E-ISBN: 3540709568 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70956-5_1

Toàn văn sẵn có

3
Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges

Keim, Daniel ; Andrienko, Gennady ; Fekete, Jean-Daniel ; Görg, Carsten ; Kohlhammer, Jörn ; Melançon, Guy

Lecture Notes in Computer Science, Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives, pp.154-175

ISBN: 9783540709558 ; ISBN: 354070955X ; E-ISBN: 9783540709565 ; E-ISBN: 3540709568 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70956-5_7

Toàn văn sẵn có

4
Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;North, Chris;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Kerren, Andreas (Editor) ; Stasko, John T (Editor) ; Fekete, Jean-Daniel (Editor) ; North, Chris (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540709558 ; ISBN: 354070955X ; E-ISBN: 9783540709565 ; E-ISBN: 3540709568 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70956-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...