skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
From Event-Driven Workflows Towards a Posteriori Computing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Event-Driven Workflows Towards a Posteriori Computing

Lee, Craig A ; Michel, B Scott ; Deelman, Ewa ; Blythe, Jim; Getov, Vladimir (Editor) ; Laforenza, Domenico (Editor) ; Reinefeld, Alexander (Editor)

Future Generation Grids: Proceedings of the Workshop on Future Generation Grids November 1–5, 2004, Dagstuhl, Germany, pp.3-28

ISBN: 9780387279350 ; ISBN: 0387279350 ; E-ISBN: 9780387294452 ; E-ISBN: 0387294457 ; DOI: 10.1007/978-0-387-29445-2_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...