skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI’2004 Sponsored by ACM and jointly organised with the Eight ACM International Conference on Intelligent User Interfaces IUI’2004 13–16 January 2004, Funchal, Isle of Madeira
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI’2004 Sponsored by ACM and jointly organised with the Eight ACM International Conference on Intelligent User Interfaces IUI’2004 13–16 January 2004, Funchal, Isle of Madeira

Jacob, Robert ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-4020-3145-8 ; E-ISBN: 978-1-4020-3304-9 ; DOI: 10.1007/1-4020-3304-4

Toàn văn sẵn có

2
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

Lopez Jaquero, Victor ; Montero Simarro, Francisco ; Molina Masso, Jose Pascual ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-84882-205-4 ; E-ISBN: 978-1-84882-206-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1

Toàn văn sẵn có

3
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

Calvary, Gaëlle ; Pribeanu, Costin ; Santucci, Giuseppe ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-4020-5819-6 ; E-ISBN: 978-1-4020-5820-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Santucci, Giuseppe
  3. Calvary, Gaëlle
  4. Lopez Jaquero, Victor
  5. Molina Masso, Jose Pascual

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...