skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives

Leach, Steve, Professor

E-ISBN: 9780230290686 E-ISBN: 023029068X DOI: 10.1057/9780230290686 ISBN: 9780230245624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Palgrave Connect  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, Steve, Professor
  2. Leach, Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...