skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

Lopez Jaquero, Victor ; Montero Simarro, Francisco ; Molina Masso, Jose Pascual ; Vanderdonckt, Jean

ISBN: 978-1-84882-205-4 ; E-ISBN: 978-1-84882-206-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...