skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of Driver Assistance Systems: Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Driver Assistance Systems: Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort

Winner, Hermann;; Winner, Hermann ; Hakuli, Stephan ; Lotz, Felix ; Singer, Christina

ISBN: 978-3-319-12351-6 ; E-ISBN: 978-3-319-12352-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-12352-3

Toàn văn sẵn có

2
Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements

Schmidt, Gerhard ;Abut, Huseyin ;Hansen, John H. L. ;Takeda, Kazuya;; Schmidt, Gerhard (Editor) ; Abut, Huseyin (Editor) ; Takeda, Kazuya (Editor) ; Hansen, John H.L (Editor)

ISBN: 9781461491194 ; ISBN: 1461491193 ; E-ISBN: 9781461491200 ; E-ISBN: 1461491207 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-9120-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme

Hamerich, Stefan W

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...