skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Finnish xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Product Lifecycle Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Lifecycle Management

Saaksvuori, Antti ; Immonen, Anselmi

ISBN: 978-3-540-25731-8 ; E-ISBN: 978-3-540-26906-9 ; DOI: 10.1007/b138258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...