skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antifouling Surfaces and Materials: From Land to Marine Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antifouling Surfaces and Materials: From Land to Marine Environment

Zhou, Feng;; Zhou, Feng

ISBN: 978-3-662-45203-5 ; E-ISBN: 978-3-662-45204-2 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45204-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Practical Aspects of Computational Chemistry IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Aspects of Computational Chemistry IV

Leszczynski, Jerzy ;Shukla, Manoj K.;; Leszczynski, Jerzy ; Shukla, Manoj K.

ISBN: 978-1-4899-7697-0 ; E-ISBN: 978-1-4899-7699-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4899-7699-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Nanoscale Surface Modification for Enhanced Biosensing: A Journey Toward Better Glucose Monitoring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoscale Surface Modification for Enhanced Biosensing: A Journey Toward Better Glucose Monitoring

Zhang, Guigen

ISBN: 9783319174785 ; ISBN: 3319174789 ; E-ISBN: 9783319174792 ; E-ISBN: 3319174797 ; DOI: 10.1007/978-3-319-17479-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Industrielle Pulverbeschichtung: Grundlagen,Verfahren, Praxiseinsatz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrielle Pulverbeschichtung: Grundlagen,Verfahren, Praxiseinsatz

Pietschmann, Judith

JOT-Fachbuch

ISBN: 9783834825841 ; ISBN: 3834825840 ; E-ISBN: 9783834825858 ; E-ISBN: 3834825859 ; DOI: 10.1007/978-3-8348-2585-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Multilayer Integrated Film Bulk Acoustic Resonators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilayer Integrated Film Bulk Acoustic Resonators

Zhang, Yafei ; Chen, Da

ISBN: 978-3-642-31775-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31776-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31776-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Elektrische Kontakte, Werkstoffe und Anwendungen: Grundlagen, Technologien, Prüfverfahren
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektrische Kontakte, Werkstoffe und Anwendungen: Grundlagen, Technologien, Prüfverfahren

Vinaricky, Eduard ;Schröder, Karl Heinz ;Weiser, Josef;; Vinaricky, Eduard

ISBN: 978-3-642-45426-4 ; E-ISBN: 978-3-642-45427-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45427-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Interfacial Electrochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial Electrochemistry

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 978-3-642-04936-1 ; E-ISBN: 978-3-642-04937-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Thin Film Structures in Energy Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin Film Structures in Energy Applications

Babu Krishna Moorthy, Suresh;; Babu Krishna Moorthy, Suresh

ISBN: 978-3-319-14773-4 ; E-ISBN: 978-3-319-14774-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14774-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Machining of Complex Sculptured Surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machining of Complex Sculptured Surfaces

Davim, J. Paulo;; Davim, J. Paulo Paulo (Editor)

ISBN: 9781447123552 ; ISBN: 1447123557 ; E-ISBN: 9781447123569 ; E-ISBN: 1447123565 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2356-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Machining with Nanomaterials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machining with Nanomaterials

Jackson, Mark J. ;Morrell, Jonathan S.;; Morrell, Jonathan (Editor) ; Jackson, Mark J (Editor)

ISBN: 9780387876597 ; ISBN: 0387876596 ; E-ISBN: 9780387876603 ; E-ISBN: 038787660X ; DOI: 10.1007/978-0-387-87660-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Stimuli-Responsive Interfaces: Fabrication and Application
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stimuli-Responsive Interfaces: Fabrication and Application

Kawai, Takeshi ;Hashizume, Mineo;; Kawai, Takeshi ; Hashizume, Mineo

ISBN: 978-981-10-2461-0 ; E-ISBN: 978-981-10-2463-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-2463-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Thermodynamics of Linear Fluids and Fluid Mixtures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thermodynamics of Linear Fluids and Fluid Mixtures

Pekař, Miloslav ; Samohýl, Ivan

ISBN: 9783319025131 ; ISBN: 3319025139 ; E-ISBN: 9783319025148 ; E-ISBN: 3319025147 ; DOI: 10.1007/978-3-319-02514-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Morphology of Electrochemically and Chemically Deposited Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology of Electrochemically and Chemically Deposited Metals

Popov, Konstantin I. ; Djokić, Stojan S. ; Nikolić, Nebojša D. ; Jović, Vladimir D.

ISBN: 978-3-319-26071-6 ; E-ISBN: 978-3-319-26073-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26073-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Automotive Painting Technology: A Monozukuri-Hitozukuri Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive Painting Technology: A Monozukuri-Hitozukuri Perspective

Toda, Kimio ;Salazar, Abraham ;Saito, Kozo;; Toda, Kimio ; Salazar, Abraham ; Saito, Kozo

ISBN: 978-94-007-5094-4 ; E-ISBN: 978-94-007-5095-1 ; DOI: 10.1007/978-94-007-5095-1

Toàn văn sẵn có

15
RHEED Transmission Mode and Pole Figures: Thin Film and Nanostructure Texture Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RHEED Transmission Mode and Pole Figures: Thin Film and Nanostructure Texture Analysis

Wang, Gwo-Ching ; Lu, Toh-Ming

ISBN: 978-1-4614-9286-3 ; E-ISBN: 978-1-4614-9287-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-9287-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Antimicrobial Coatings and Modifications on Medical Devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antimicrobial Coatings and Modifications on Medical Devices

Zhang, Zheng ; Wagner, Victoria E.

ISBN: 978-3-319-57492-9 ; E-ISBN: 978-3-319-57494-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57494-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Interfacial Fluid Mechanics: A Mathematical Modeling Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial Fluid Mechanics: A Mathematical Modeling Approach

Ajaev, Vladimir S

ISBN: 9781461413400 ; ISBN: 1461413400 ; E-ISBN: 9781461413417 ; E-ISBN: 1461413419 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1341-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
XAFS Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

XAFS Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces

Iwasawa, Yasuhiro ;Asakura, Kiyotaka ;Tada, Mizuki;; Iwasawa, Yasuhiro ; Asakura, Kiyotaka ; Tada, Mizuki

ISBN: 978-3-319-43864-1 ; E-ISBN: 978-3-319-43866-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-43866-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Computer Simulation of Polymeric Materials: Applications of the OCTA System
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Simulation of Polymeric Materials: Applications of the OCTA System

Japan Association for, Chemical Innovation;; Chemical Innovation, Japan Association for

ISBN: 978-981-10-0814-6 ; E-ISBN: 978-981-10-0815-3 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0815-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Supramolecular Chemistry of Biomimetic Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supramolecular Chemistry of Biomimetic Systems

Li, Junbai

ISBN: 978-981-10-6058-8 ; E-ISBN: 978-981-10-6059-5 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6059-5

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (13)
 2. 2006đến2008  (24)
 3. 2009đến2011  (19)
 4. 2012đến2015  (37)
 5. Sau 2015  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (112)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (112)
 2. German  (4)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhushan, Bharat
 2. Heinrich, Bretislav
 3. Fritsching, Udo
 4. Sahni, Viraht
 5. Giessmann, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...