skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Grid and Pervasive Computing Workshops: International Workshops, S3E, HWTS, Doctoral Colloquium, Held in Conjunction with GPC 2011, Oulu, Finland, May 11-13, 2011. Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid and Pervasive Computing Workshops: International Workshops, S3E, HWTS, Doctoral Colloquium, Held in Conjunction with GPC 2011, Oulu, Finland, May 11-13, 2011. Revised Selected Papers

Rautiainen, Mika ; Korhonen, Timo ; Mutafungwa, Edward ; Ovaska, Eila ; Katasonov, Artem ; Evesti, Antti ; Ailisto, Heikki ; Quigley, Aaron ; Häkkilä, Jonna ; Milic-Frayling, Natasa ; Riekki, Jukka

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-27915-7 ; E-ISBN: 978-3-642-27916-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27916-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Milic-Frayling, Natasa
  2. Quigley, Aaron
  3. Korhonen, Timo
  4. Ailisto, Heikki
  5. Evesti, Antti

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...