skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Software Process Improvement: 13th European Conference, EuroSPI 2006, Joensuu, Finland, October 11-13, 2006. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Process Improvement: 13th European Conference, EuroSPI 2006, Joensuu, Finland, October 11-13, 2006. Proceedings

Richardson, Ita ; Runeson, Per ; Messnarz, Richard

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-47695-5 ; E-ISBN: 978-3-540-47696-2 ; DOI: 10.1007/11908562

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Runeson, Per
  2. Messnarz, Richard
  3. Richardson, Ita

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...