skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: Ferrous Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Oguchi, M. xóa Chủ đề: Size Effects xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties

Oguchi, M. ; Harakawa, Y. ; Inoue, A. ; Masumoto, T. ; Suzuki, K.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1825-1832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oguchi, M
  2. Inoue, A
  3. Masumoto, T
  4. Harakawa, Y
  5. Suzuki, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...