skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Treatment of Die and Mould Oriented Concurrent Design

LI, Xiong ; Zhang, Hong-Bing ; Ruan, Xue-Yu ; Luo, Zhong-Hua ; Zhang, Yan

Journal of Iron and Steel Research International, 2006, Vol.13(1), pp.40,74-43,74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(06)60024-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weldability and Microstructure of Nickel-Silicon Based Alloy

Liu, Qing-Cai ; Liu, Yi ; Yang, Jian ; Newkirk, J.W ; Zhang, Shan-Hong

Journal of Iron and Steel Research International, 2006, Vol.13(3), pp.61-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(06)60063-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rare Earth on Microstructures and Properties of High Speed Steel With High Carbon Content

Yang, Jun ; Zou, De-ning ; Li, Xiao-ming ; Du, Zhong-ze

Journal of Iron and Steel Research International, 2007, Vol.14(1), pp.47-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(07)60011-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Cross-Rolled Low Alloy White Cast Iron Grinding Ball

Chang, Li-min ; Liu, Lin ; Liu, Jian-hua

Journal of Iron and Steel Research International, 2007, Vol.14(5), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(07)60073-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Heat Treatment on Microstructure and Property of Al-Sn-Pb Bearing Material

Xu, Guang-Ming ; LI, Bao-Mian ; Cui, Jian-Zhong

Journal of Iron and Steel Research International, 2006, Vol.13(2), pp.73-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(06)60049-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dry Sliding Oxidative Wear in Plain Carbon Dual Phase Steel

Abouei, V ; Saghafian, H ; Kheirandish, Sh

Journal of Iron and Steel Research International, 2007, Vol.14(4), pp.43-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(07)60056-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation and Thermal Stability of Large Precipitates and Oxides in Titanium and Niobium Microalloyed Steel

Zhuo, Xiao-Jun ; Woo, Dae-Hee ; Wang, Xin-Hua ; Lee, Hae-Geon

Journal of Iron and Steel Research International, 2008, Vol.15(3), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(08)60129-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yan
  2. Cui, Jian-Zhong
  3. Liu, Qing-Cai
  4. Kheirandish, Sh
  5. Du, Zhong-Ze

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...