skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Y. xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation behavior of an Al-Cu-Mg-Mn-Zr alloy during hot compression

Li, Yao ; Liu, Zhiyi ; Lin, Lianghua ; Peng, Jiangtao ; Ning, Ailin

Journal of Materials Science, June 1, 2011, Vol.46(11), p.3708(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-010-5143-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective inhibition of nickel release by tantalum-implanted TiNi alloy and its cyto-compatibility evaluation in vitro

Zhao, Tingting ; Yang, Ruxin ; Zhong, Chen ; Li, Yan ; Xiang, Yan

Journal of Materials Science, April 15, 2011, Vol.46(8), p.2529(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load.(Report)

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, June, 2009, Vol.44(12), p.3077(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment process and niobium addition on the microstructure and mechanical properties of low carbon steel weld metal

Lu, Shanping ; Wei, Shitong ; Li, Dianzhong ; Li, Yiyi

Journal of Materials Science, 2010, Vol.45(9), pp.2390-2402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-4205-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of SiC ceramic fibers from nuclear reactor irradiated polycarbosilane ceramic precursor fibers

Xiong, Liangping ; Xu, Yunshu ; Li, Yang ; Xia, Xiulong

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(14), pp.4849-4855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2703-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-field coupled FEM model for one-step-forming process of spark plasma sintering considering local densification of powder material

Song, Yi ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Zhaoyao ; Lai, Yangen ; Ye, Yongquan

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(17), pp.5645-5656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5515-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y.
  2. Xiang, Yan
  3. Wei, Shitong
  4. Ye, Yongquan
  5. Xia, Xiulong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...