skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

西垩山1的天国来客: 对中国铁路工人的民族考古学 (1865–1868)
Celestial Sojourners in the High Sierras: The Ethno-Archaeology of Chinese Railroad Workers (1865–1868)

Chace, Paul ; Evans, William

Historical Archaeology, 2015, Vol.49(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0440-9213 ; E-ISSN: 2328-1103 ; DOI: 10.1007/BF03376955

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 小威廉 ‧ 艾文
  2. Evans Jr, William S
  3. Evans, William
  4. Chace, Paul
  5. 保罗 ‧ 切斯

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...