skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Proteins xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From atoms to proteins

Schmidt, A. ; Lamzin, V.

Cellular and Molecular Life Sciences, 2007, Vol.64(15), pp.1959-1969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-007-7195-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction of additional thiol groups into glucoamylase in Aspergillus Awamori and their effect on the thermal stability and catalytic activity of the enzyme

Surzhik, M. ; Schmidt, A. ; Glazunov, E. ; Firsov, D. ; Petukhov, M.

Applied Biochemistry and Microbiology, 2014, Vol.50(2), pp.118-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6838 ; E-ISSN: 1608-3024 ; DOI: 10.1134/S0003683814020185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occludin binds to the SH3-hinge-GuK unit of zonula occludens protein 1: potential mechanism of tight junction regulation

Schmidt, A. ; Utepbergenov, D. ; Mueller, S. ; Beyermann, M. ; Schneider-Mergener, J. ; Krause, G. ; Blasig, I.

Cellular and Molecular Life Sciences CMLS, 2004, Vol.61(11), pp.1354-1365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-004-4010-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plakophilins 1a and 1b: widespread nuclear proteins recruited in specific epithelial cells as desmosomal plaque components

Schmidt, A ; Langbein, L ; Rode, M ; Prätzel, S ; Zimbelmann, R ; Franke, W W

Cell and tissue research, December 1997, Vol.290(3), pp.481-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-766X ; PMID: 9369526 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Beyermann, M
  3. Petukhov, M
  4. Langbein, L
  5. Schmidt, Ansgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...