skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Economic Inequality xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of “Measuring inequality of opportunities in Latin America and the Caribbean” by Ricardo Paes de Barros, Francisco H. G. Ferreira, José R. Molinas Vega, and Jaime Saavedra Chanduvi , World Bank and Palgrave Macmillan, 2009

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2011, Vol.9(1), pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-010-9151-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity

Kanbur, Ravi ; Stiglitz, Joseph

The Journal of Economic Inequality, 2016, Vol.14(4), pp.419-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-016-9328-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity in educational achievement in the Middle East and North Africa

Salehi-Isfahani, Djavad ; Hassine, Nadia ; Assaad, Ragui

The Journal of Economic Inequality, 2014, Vol.12(4), pp.489-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-013-9263-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the welfare loss caused by inequality of opportunity

Calo-Blanco, Aitor ; García-Pérez, J.

The Journal of Economic Inequality, 2014, Vol.12(2), pp.221-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-013-9247-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring opportunity inequality with monetary transfers

Kranich, Laurence

The Journal of Economic Inequality, 2009, Vol.7(4), pp.371-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-008-9087-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity, efficiency and inequality traps: A research agenda

Bourguignon, François ; Ferreira, Francisco ; Walton, Michael

The Journal of Economic Inequality, 2007, Vol.5(2), pp.235-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-006-9042-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalized Gini Indices of Equality of Opportunity

Weymark, John

The Journal of Economic Inequality, 2003, Vol.1(1), pp.5-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1023/A:1023923807503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of opportunity in the land of opportunities, 1968–2001

Pistolesi, Nicolas

The Journal of Economic Inequality, 2009, Vol.7(4), pp.411-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-008-9099-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talent, equality of opportunity and optimal non-linear income tax

Trannoy, Alain

The Journal of Economic Inequality, 2019, Vol.17(1), pp.5-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-019-09409-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ranking Income Distributions According to Equality of Opportunity

Peragine, Vito

The Journal of Economic Inequality, 2004, Vol.2(1), pp.11-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1023/B:JOEI.0000028404.17138.1e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2006  (1)
  3. 2007đến2008  (1)
  4. 2009đến2011  (3)
  5. Sau 2011  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...