skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2002 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Open Software Architectures for Customized Remote Execution of Web Agents

Issarny, Valérie ; Saridakis, Titos

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1999, Vol.2(3), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2532 ; E-ISSN: 1573-7454 ; DOI: 10.1023/A:1010008305297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Issarny, Valérie
  2. Saridakis, Titos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...