skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hugine, Akilah xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, 2012, Vol.25(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-011-9432-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guerlain, Stephanie
  2. Hugine, Akilah
  3. Hedge, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...