skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of ground states of fcc thin film of binary alloy under confinement

Liu, Hua ; Ni, Jun ; Gu, Binglin

The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems, 2002, Vol.26(2), pp.261-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6028 ; E-ISSN: 1434-6036 ; DOI: 10.1140/epjb/e20020088

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...