skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying and Evaluating Active Technologies in Distributed Management

Quittek, Jürgen ; Brunner, Marcus

Journal of Network and Systems Management, 2003, Vol.11(2), pp.171-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-7570 ; E-ISSN: 1573-7705 ; DOI: 10.1023/A:1023719032187

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Network Provisioning for Dynamically Downloadable Applications in Beyond 3G Mobile Networks

Gazis, Vangelis ; Alonistioti, Nancy ; Houssos, Nikos ; Koutsopoulou, Maria ; Gessler, Stefan ; Quittek, Juergen

Journal of Network and Systems Management, 2006, Vol.14(2), pp.221-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-7570 ; E-ISSN: 1573-7705 ; DOI: 10.1007/s10922-006-9026-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Houssos, Nikos
  2. Gessler, S.
  3. Quittek, J.
  4. Gazis, V.
  5. Quittek, Juergen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...