skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolism of Monoamine Oxidase Inhibitors

Baker, G. ; Urichuk, L. ; McKenna, K. ; Kennedy, S.

Cellular and Molecular Neurobiology, 1999, Vol.19(3), pp.411-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-4340 ; E-ISSN: 1573-6830 ; DOI: 10.1023/A:1006901900106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Urichuk, L
  2. Kennedy, S.
  3. Mckenna, K
  4. Mckenna, Kf
  5. McKenna, K.F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...