skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Pervasive Computing without Intelligent Systems

Thompson, S ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.39-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047118.95476.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Business Analytics — A Tool to Build Decision-Support Systems for eBusinesses

Azvine, B ; Nauck, D ; Ho, C

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027379403688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy queries, search, and decision support system

Nikravesh, M. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2002, Vol.6(5), pp.373-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0191-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user modelling in intelligent telephone and email assistants

Martin, T. P. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2003, Vol.8(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0249-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition of Soft Taxonomies for Intelligent Personal Hierarchies and the Soft Semantic Web

Martin, T ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.113-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027391706414

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy logic and the Internet (FLINT): Internet, World Wide Web, and search engines

Nikravesh, M. ; Loia, V. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2002, Vol.6(5), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0182-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIDA — A Novel Data Analysis Tool

Nauck, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.104-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027339722343

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centred Intelligent Systems and Soft Computing

Azvine, B. ; Wobcke, W.

BT Technology Journal, 1998, Vol.16(3), pp.125-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009694302662

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Nauck, D.

BT Technology Journal, 2005, Vol.23(3), pp.214-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0043-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Travel Times of Field Engineers

Azvine, B ; Ho, C ; Kay, S ; Nauck, D ; Spott, M

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027319117800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational risk management with real-time business intelligence

Azvine, B. ; Cui, Z. ; Majeed, B. ; Spott, M.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(1), pp.154-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0017-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards automated customer self-help

Cui, Z ; Ducatel, G ; Thint, M ; Assadian, B ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.96-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0025-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent process analytics for CRM

Azvine, B ; Nauck, D ; Ho, C ; Broszat, K ; Lim, J

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0021-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being proactive — analytics for predicting customer actions

Nauck, D ; Ruta, D ; Spott, M ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2006, Vol.24(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0017-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Information Management Assistants — From Research to Commercialisation

Thint, M ; Case, S ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Hare, S

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027371101870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Intelligent Knowledge-based Systems

Baldwin, J. ; Martin, T. ; Azvine, B.

BT Technology Journal, 1998, Vol.16(3), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009658705388

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Engineering Intelligent Systems

Azarmi, N. ; Azvine, B. ; Lesaint, D. ; Ndumu, D.

BT Technology Journal, 1998, Vol.16(3), pp.11-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009605210415

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Human-Centred Intelligent Systems — The Intelligent Assistant

Djian, D ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Tsui, K ; Wobcke, W

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(1), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026590224641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Multi-modal Systems

Tsui, K. ; Azvine, B. ; Djian, D. ; Voudouris, C. ; Xu, L.Q.

BT Technology Journal, 1998, Vol.16(3), pp.134-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009698419501

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (2)
 4. 2003đến2004  (7)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Azvine, B.
 2. Nauck, D.
 3. Spott, M.
 4. Cui, Z.
 5. Ho, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...