skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-combined composite sampling designs for identification of elevated regions

Hathaway, John ; Walsh, Stephen ; Sego, Landon ; Pulsipher, Brent

Environmental and Ecological Statistics, 2013, Vol.20(1), pp.69-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-8505 ; E-ISSN: 1573-3009 ; DOI: 10.1007/s10651-012-0208-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pacific Northwest National Lab.
  2. Pulsipher , Brent
  3. Walsh, Stephen J
  4. Hathaway, John E
  5. Pulsipher, Brent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...