skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The representation of gravitational force during drawing movements of the arm

Papaxanthis, C. ; Pozzo, Thierry ; Vinter, Annie ; Grishin, Alexander

Experimental Brain Research, 1998, Vol.120(2), pp.233-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210050397

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand trajectories of vertical arm movements in one-G and zero-G environments Evidence for a central representation of gravitational force

Papaxanthis, C. ; Pozzo, T. ; Popov, K. E. ; McIntyre, J.

Experimental Brain Research, 1998, Vol.120(4), pp.496-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210050423

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How humans control arm movements

Berret, B. ; Gauthier, J. ; Papaxanthis, C.

Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2008, Vol.261(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0081-5438 ; E-ISSN: 1531-8605 ; DOI: 10.1134/S0081543808020053

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, P ; Pozzo, T ; Grishin, A ; Papaxanthis, C

Biological cybernetics, February 2000, Vol.82(2), pp.161-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; PMID: 10664103 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Papaxanthis, C.
 2. Pozzo, T.
 3. Grishin, Alexander
 4. Papaxanthis
 5. Grishin, A

theo chủ đề:

 1. Male
 2. Human
 3. Movement
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...