skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On improved estimation under Weibull model

Tanaka, Hidekazu ; Pal, Nabendu ; Lim, Wooi K

Journal of Statistical Theory and Practice: Advances in Statistical Planning and Inference, 02 January 2018, Vol.12(1), pp.48-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-8608 ; E-ISSN: 1559-8616 ; DOI: 10.1080/15598608.2017.1305921

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double shrinkage estimation of ratio of scale parameters

Kubokawa, Tatsuya

Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 1994, Vol.46(1), pp.95-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-3157 ; E-ISSN: 1572-9052 ; DOI: 10.1007/BF00773596

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tatsuya Kubokawa
  2. Kubokawa, T
  3. Lim, Wooi K
  4. Lim, Wooi
  5. Pal, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...