skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cushing’s syndrome diagnosed after delivery: a case report

Andjelkovic, Marija ; Mladenovic, Violeta ; Djukic, Aleksandar ; Jankovic, Slobodan

Central European Journal of Medicine, 2013, Vol.8(5), pp.674-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1895-1058 ; E-ISSN: 1644-3640 ; DOI: 10.2478/s11536-012-0128-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Djukic, Aleksandar
  2. Ramia, Jose Manuel
  3. Mladenovic, Violeta S
  4. Jurisic, Vladimir
  5. Mladenovic, Violeta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...