skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: Ghent University Academic Bibliography xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vegetation, season and temperature on removal pollutants in experimental floating treatment wetlands

Van De Moortel, Annelies ; Meers, Erik ; De Pauw, Niels ; Tack, Filip

WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.10.7/s11270-010.0342-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moortel, Annelies
  2. De Pauw, Niels
  3. Van de Moortel, Annelies M. K.
  4. Tack, Filip M. G.
  5. Tack, Filip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...