skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Euan xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Wei xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Trichloroethylene (TCE) Degradation in Contaminated Groundwater (GW) and TCE-Spiked Deionised Water Using Zero Valent Iron (ZVI) Under Various Mass Transport Conditions

Thangavadivel, Kandasamy ; Wang, Wei ; Birke, Volker ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1718-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Surfactant-Enhanced In Situ Chemical Oxidation (S-ISCO) in Contaminated Soil

Wang, Wei ; Hoag, George ; Collins, John ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1713-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...