skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis

González-Reimers, E. ; Monedero-Prieto, M. ; González-Pérez, J. ; Durán-Castellón, M. ; Galindo-Martín, L. ; Abreu-González, P. ; Sánchez-Pérez, M. ; Santolaria-Fernández, F.

Biological Trace Element Research, 2013, Vol.154(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4984 ; E-ISSN: 1559-0720 ; DOI: 10.1007/s12011-013-9734-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of dietary cadmium on lipid metabolism and storage of aquatic bird Carina moschata

Lucia, M ; André, Jean-Marc ; Gonzalez, P ; Baudrimont, Magalie ; Bernadet, Marie-Dominique ; Gontier, K ; Maury-Brachet, Régine ; Guy, G ; Davail, Stéphane; Daniellou, François (Editor)

Ecotoxicology, 2010, Issue 1, pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-009-0401-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abreu-González, P.
  2. Santolaria-Fernández, F.
  3. Baudrimont, Magalie
  4. Guy, G
  5. Gontier, Karine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...