skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone

Bekele, Dawit ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental Geochemistry and Health, 2018, Vol.40(2), pp.887-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction in arsenic toxicity and uptake in rice (Oryza sativa L.) by As-resistant purple nonsulfur bacteria.(Report)

Nookongbut, Phitthaya ; Kantachote, Duangporn ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(36), p.36530(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3568-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of waste-derived organic and inorganic amendments on the mobility and bioavailability of arsenic and cadmium in alkaline and acid soils

Rocco, Claudia ; Seshadri, Balaji ; Adamo, Paola ; Bolan, Nanthi ; Mbene, Kenneth ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(26), pp.25896-25905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-2655-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic and reproductive toxicity of cadmium, zinc, and lead in binary and tertiary mixtures to the earthworm ( Eisenia fetida )

Ayanka Wijayawardena, M. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi ; Stojanovski, Elizabeth

Journal of Soils and Sediments, 2018, Vol.18(4), pp.1602-1609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-0108 ; E-ISSN: 1614-7480 ; DOI: 10.1007/s11368-017-1877-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Bacillus cereus strain from electrokinetically remediated saline soil towards the remediation of crude oil

Gao, Yong-chao ; Guo, Shu-hai ; Wang, Jia-ning ; Zhang, Wen ; Chen, Guan-hong ; Wang, Hui ; Du, Jianhua ; Liu, Yanju ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(26), pp.26351-26360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-2495-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R.
  2. Naidu, Ravi
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Wang, Jia-Ning
  5. Du, Jianhua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...