skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Performance Computation of Bezier Surfaces on Parallel and Heterogeneous Platforms.(Report)

Palomar, Rafael ; Gomez-Luna, Juan ; Cheikh, Faouzi A. ; Olivares-Bueno, Joaquin ; Elle, Ole J.

International Journal of Parallel Programming, 2018, Vol.46(6), p.1035(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; DOI: 10.1007/s10766-017-0506-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security.(Report)

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin Gilje ; Sandnes, Frode Eika

The Journal of Supercomputing, August, 2012, Vol.61(2), p.337(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...