skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic structure of the southeastern United States loggerhead turtle nesting aggregation: evidence of additional structure within the peninsular Florida recovery unit

Shamblin, Brian ; Dodd, Mark ; Bagley, Dean ; Ehrhart, Llewellyn ; Tucker, Anton ; Johnson, Chris ; Carthy, Raymond ; Scarpino, Russell ; McMichael, Erin ; Addison, David ; Williams, Kristina ; Frick, Michael ; Ouellette, Stefanie ; Meylan, Anne ; Godfrey, Matthew ; Murphy, Sally ; Nairn, Campbell

Marine Biology, 2011, Vol.158(3), pp.571-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-010-1582-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shamblin, Brian
  2. Bagley, Dean
  3. Addison, David S
  4. Ouellette, Stefanie
  5. Scarpino, Russell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...