skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six‐Year Sustainability of Evidence‐Based Intervention Implementation Quality by Community‐University Partnerships: The PROSPER Study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, December 2011, Vol.48(3-4), pp.412-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROSPER community-university partnership model for public education systems: capacity-building for evidence-based, competence-building prevention.(PROmoting School-community-university Partnerships to Enhance Resilience)

Spoth, Richard ; Greenberg, Mark ; Bierman, Karen ; Redmond, Cleve

Prevention Science, March, 2004, Vol.5(1), p.31(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-4986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Protective Factor Outcomes of Evidence-Based Interventions Implemented by Community Teams through a Community-University Partnership

Redmond, Cleve ; Spoth, Richard L ; Shin, Chungyeol ; Schainker, Lisa M ; Greenberg, Mark T ; Feinberg, Mark

Journal of Primary Prevention, September 2009, Vol.30(5), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-095X ; E-ISSN: 1573-6547 ; DOI: 10.1007/s10935-009-0189-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redmond, Cleve.
  2. Greenberg, Mark
  3. Spoth, Richard.
  4. Greenberg, M
  5. Feinberg, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...