skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotactic bacteria: promising biosorbents for heavy metals

Zhou, Wei ; Zhang, Yanzong ; Ding, Xiaohui ; Liu, Yan ; Shen, Fei ; Zhang, Xiaohong ; Deng, Shihuai ; Xiao, Hong ; Yang, Gang ; Peng, Hong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, Vol.95(5), pp.1097-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-012-4245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A thermodynamic study of corrosion behaviors for CoCrFeNi-based high-entropy alloys

Zhang, Boliang ; Zhang, Yi ; Guo, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14729-14738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2652-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core–shell network structural titanium–nitrogen alloys with different nitrogen contents

Zhang, Y. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7824-7830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of mean grain size of interstitial-free steel based on laser ultrasonic

Zhang, Yanjie ; Wang, Xiaochen ; Yang, Quan ; Dong, Feng ; Du, Xiaozhong ; Yin, Anmin

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), pp.8510-8522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2038-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical property improvement of dissimilar metal joints for TC4 Ti alloy to 301L stainless steel.(Metals)

Zhang, Yan ; Sun, Daqian ; Gu, Xiaoyan ; Li, Hongmei

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), p.2942(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1708-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneous nucleation of pure gold on highly smooth ceramic substrates and the influence of lattice misfit and cooling rate.(Metals)

Sheng, C. ; Sun, J. ; Wang, D. P. ; Zhang, Y. H. ; Li, L. J. ; Chen, X. R. ; Zhong, H. G.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(6), p.4612(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1877-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and magnetic properties of strip-cast grain-oriented 4.5%Si steel under isochronal and isothermal secondary annealing.(Metals)

Lu, X. ; Fang, F. ; Zhang, Y. X. ; Wang, Y. ; Yuan, G. ; Xu, Y. B. ; Misra, R. D. K.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), p.2928(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1707-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of rolling temperature on the microstructure, texture, and magnetic properties of strip-cast grain-oriented 3% Si steel.(Metals)

Fang, Feng ; Lu, Xiang ; Lan, Mengfei ; Zhang, Yuanxiang ; Wang, Yang ; Yuan, Guo ; Cao, Guangming

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(12), p.9217(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2188-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of heavy metals in water and sediments in Taihu Lake, China

Tao, Yu ; Yuan, Zhang ; Wei, Meng ; Xiaona, Hu

Environmental Monitoring and Assessment, 2012, Vol.184(7), pp.4367-4382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2270-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold, an alternative to platinum group metals in automobile catalytic converters

Zhang, Yanlin ; Cattrall, Robert ; McKelvie, Ian ; Kolev, Spas

Gold Bulletin, 2011, Vol.44(3), pp.145-153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2190-7579 ; DOI: 10.1007/s13404-011-0025-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and toxicity assessment of heavy metals in sediments of Liaohe River, northeast China

He, Yan ; Meng, Wei ; Xu, Jian ; Zhang, Yuan ; Liu, Sisi ; Guo, Changsheng

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(19), pp.14960-14970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4632-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of constructed wetland in reducing the risk of heavy metals on human health

Si, Wantong ; Ji, Weihong ; Yang, Feng ; Lv, Yue ; Wang, Yimin ; Zhang, Yingmei

Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol.181(1), pp.531-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-010-1847-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gleeble experiments concerning dendrite re-melting and its role in microstructural evolution in spray formed high-alloy metals

Zhang, Yong ; Liu, Na ; Li, Zhou ; Zhang, Guoqing ; Yuan, Hua ; Xu, Wenyong ; Gao, Zhengjiang ; Mi, Jiawei

Rare Metals, 2011, Vol.30(Supplement 1), pp.401-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-011-0312-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrometallurgical Recovery of Platinum Group Metals from Spent Catalysts

Peng, Zhiwei ; Li, Zhizhong ; Lin, Xiaolong ; Tang, Huimin ; Ye, Lei ; Ma, Yutian ; Rao, Mingjun ; Zhang, Yuanbo ; Li, Guanghui ; Jiang, Tao

JOM, 2017, Vol.69(9), pp.1553-1562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-017-2450-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on Heat Transfer Mechanism of Ultrashort Laser Interaction with Metals

Li, Ling ; Zhou, Ling ; Shan, Yanguang ; Zhang, Yuwen

International Journal of Thermophysics, 2015, Vol.36(1), pp.183-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-928X ; E-ISSN: 1572-9567 ; DOI: 10.1007/s10765-014-1796-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of Metals in Tissues of Seahorses Collected from Coastal China

Zhang, Wei ; Zhang, Yanhong ; Zhang, Li ; Lin, Qiang

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.96(3), pp.281-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-016-1728-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Bioavailability of Metals in Subsidence Land in a Coal Mine China

Zhang, Yan ; Feng, Qiyan ; Meng, Qingjun ; Lu, Ping ; Meng, Lei

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012, Vol.89(6), pp.1225-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-012-0828-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of heavy metals in soil of the Tieguanyin tea garden, southeastern China

Sun, Jingwei ; Yu, Ruilian ; Hu, Gongren ; Jiang, Songhe ; Zhang, Yunfeng ; Wang, Xiaoming

Acta Geochimica, 2017, Vol.36(3), pp.519-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-0956 ; E-ISSN: 2365-7499 ; DOI: 10.1007/s11631-017-0224-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical records of multiple heavy metals from dated sediment cores in Lake Chenghai, China

Zhang, Yali ; Huo, Shouliang ; Zan, Fengyu ; Xi, Beidou ; Zhang, Jingtian ; Wu, Fengchang

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.74(5), pp.3897-3906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3858-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals compositions of indoor PM 2.5 , health risk assessment, and birth outcomes in Lanzhou, China

Zhang, Yaqun ; Cao, Suzhen ; Xu, Xiaoying ; Qiu, Jie ; Chen, Mingxia ; Wang, Dennis ; Guan, Donghong ; Wang, Chengyuan ; Wang, Xiao ; Dong, Bowen ; Huang, Huang ; Zhao, Nan ; Jin, Lan ; Bai, Yana ; Duan, Xiaoli ; Liu, Qing ; Zhang, Yawei

Environmental Monitoring and Assessment, 2016, Vol.188(6), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5319-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.309)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (9)
 2. 2000đến2004  (14)
 3. 2005đến2009  (97)
 4. 2010đến2015  (560)
 5. Sau 2015  (615)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.324)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (81)
 2. Japanese  (3)
 3. Portuguese  (2)
 4. French  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yan
 3. Zhang, Yong
 4. Zhang, Yj
 5. Zhang, Yh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...